Artikel 1.

De vereniging draagt de naam : " Levana vzw", en heeft haar zetel te 3010  Kessel-lo,
Koetsweg 13. Gerechtelijk arrondissement Leuven

Artikel 2.

  • 1. De vereniging heeft als doel duurzame en vernieuwende impulsen op gebied van opvoeding en samenlevingsopbouw mogelijk te maken, ruimte te geven en te ondersteunen.
  • 2. De doelstellingen van de vereniging zijn :

Het bevorderen van opvoeding en samenlevingsopbouw vanuit antroposofisch inzicht in de mens en de specifieke noden van deze tijd;

het oprichten en ondersteunen van kinderdagverblijven met een ecologische visie, waar met eerbied en respect voor de integriteit van ieder kind wordt gewerkt;

een bijdrage leveren in de verwezenlijking van de principes van circulaire economie en het verkleinen van de ecologische voetafdruk;

informatie verstrekken over het ecologisch inrichten en uitbaten van kinderopvang

informatie en vorming verstrekken over de noden van kinderen in deze tijd;

ervaring op het gebied van opvoeding samen te brengen en uit te wisselen;

vorming organiseren rond deze thema's.

  • 3. Om haar doel te verwezenlijken zal de vereniging onder andere :

samen werken met organisaties die gelijkaardige doelen nastreven op diverse maatschappelijke gebieden (zoals scholen, buurtwerk, kinderopvang, centra voor gelijke kansen, gehandicaptenzorg…);

adviseren en initiëren van activiteiten en initiatieven voor sensibilisering in verband met het thema  "opvoeding en ecologie";

educatieve activiteiten inrichten in verband met deze thema's;

educatief materiaal in verband met deze thema's ontwerpen en ter beschikking stellen;

informatie en documentatie in verband met deze thema's verzamelen en beheren;

scholing en onderzoek verrichten en bevorderen;

publicaties uitgeven;

schenkingen en legaten inzamelen, beheren en toekennen aan initiatieven;

diverse fondsen inrichten en beheren;

roerende en onroerende goederen die zij voor de verwezenlijking van haar doelstelling nodig heeft, bezitten of verkrijgen;

bestuursactiviteiten verrichten;

acties plannen en ondernemen om haar doelen te verwezenlijken.

Zij mag eveneens alle activiteiten verrichten die deze doelen kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

  • 4. De vereniging zal haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien in het Nederlandse taalgebied, maar zal ook daarbuiten kunnen optreden.
  • 5. De vereniging wenst expliciet de principes en de regels van de democratie te aanvaarden, alsook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.
  • 6. De vereniging beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4.

Het aantal leden is niet beperkt, maar zal minstens vier bedragen. Als lid kan tot de vereniging toetreden elke rechtspersoon vertegenwoordigd door een bestuurder of elke natuurlijke persoon, die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.

Uittreding is te allen tijde vrij.

Het bedrag lidmaatschapsbijdrage mag door het lid vrij gekozen worden en ledenbijdrage is geen voorwaarde voor lidmaatschap.

De vereniging telt vaste en toegetreden leden. Toegetreden leden kunnen steunende leden of sympathisanten zijn. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de vaste leden.

Vaste leden zijn diegenen die door de algemene vergadering als zodanig worden aanvaard, waarbij de algemene vergadering een absoluut appreciatierecht behoudt. De ledenlijst wordt op de maatschappelijke zetel bewaard.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de vaste leden van toepassing. Met de term " lid " wordt in deze statuten steeds uitdrukkelijk verwezen naar de vaste leden.

Artikel 5.

De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen; alle leden worden door toedoen van de voorzitter of bij gebrek daaraan, door de secretaris opgeroepen, bij gewone brief of e-mail, die de agenda vermeldt en ten minste acht dagen vóór de vergadering wordt verzonden.

In de algemene vergadering mogen er beslissingen genomen worden i.v.m. punten welke niet op de agenda voorkomen mits de eenparige instemming van de aanwezige bestuurders.

Hierop vormen echter een uitzondering : de beslissingen die betrekking hebben op de uitsluiting van een lid, de ontbinding, de rekeningen en begroting of statutenwijzigingen.

Toegetreden leden mogen de algemene vergadering bijwonen. Door middel van een schriftelijk verzoek ondertekend door ten minste een derde van alle leden (vaste en toegetreden leden) kunnen zij een algemene vergadering bijeen roepen die ten laatste een maand na ontvangst van het verzoekschrift moet plaats vinden.

Artikel 6.

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die de wet haar toekent en die deze statuten niet bij uitsluiting aan de raad van bestuur opdragen.

Haar besluiten worden aan de leden en aan de belanghebbende derden ter kennis gebracht per e-mail of door publicatie op de website.

De leden mogen zich op de algemene vergadering door andere leden laten vertegenwoordigen, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Ieder lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 7.

De raad van bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

De aldus benoemde raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meerdere ondervoorzitters.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor drie jaar. Hun benoeming en ontslag geschiedt door de algemene vergadering. Zij zijn herbenoembaar bij aftreden.

Artikel 8.

De raad van bestuur kan alle handelingen van bestuur en beschikking verrichten, van welke aard dan ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, mits zij niet door de wet of door deze statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging binnen en buiten rechte en treedt op als eiser of als verweerder, door toedoen van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

De vereniging wordt rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders.

Voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur zal één handtekening volstaan, hetzij van de voorzitter, de penningmeester of de secretaris.

Alle beslissingen voor zover wettelijk niet anders geregeld, zowel van de raad van bestuur als van de algemene vergadering, worden genomen bij twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een van de hiervoor genoemde beslissingen kan niet worden genomen indien niet minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. In dat geval moet de beraadslaging desbetreffend naar een volgende vergadering worden verdaagd. Op deze volgende vergadering kan hierover bij gewone meerderheid worden beslist ongeacht het aantal aanwezigen.

Over uitgaven groter dan EURO 5000 kan enkel worden beslist op de vergadering van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Artikel 9.

Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het boekjaar van de vereniging loopt eveneens van 1 januari tot 31 december.

De jaarvergadering, waarop het bestuur rekening en verantwoording doet en kwijting vraagt van zijn bestuur, wordt gehouden tijdens de maand mei van ieder jaar.

 

Artikel 10.

Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet van 2 mei 2002.

Artikel 11.

Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden, overgedragen aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft.

Hierover beslist de alsdan in functie zijnde raad van bestuur.

 

 

Copyright helder © 2016. All Rights Reserved.